สถานที่สำคัญบุคคลสำคัญและปราชญ์ชาวบ้านวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นนครศรีธรรมราชของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญ/เอกสารโบราณธรรมชาติวิทยาภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้
ข้อมูลกลุ่ม ภูมิปัญญาท้องถิ่นนครศรีธรรมราช จำนวน 74 รายการ
1. กาพย์กลอนเรื่องเสด็จเมืองนครศรีธรรมราช
2. ภูมิปัญญาการจับปลาดุกในทะเล ของจังหวัดนครศรีรรมราช
3. กระบอกขนมจีน
4. การต่อกระดูกโดยวิธีการรักษาของพระครูธรรมธราธิคุณ (หลวงพ่อจบ) ตำบลบางจาก อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช
5. การรักษาพิษงูด้วยสมุนไพร
6. การต่อกระดูกด้วยยาสมุนไพรของหมอจัดทวีพรหม
7. การผลิตตุ๊กตาไก่ของชาวบ้าน ชุมชนหน้า สถานีรถไฟนครศรีฯ ตำบลคลัง อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
8. ยารักษาโรคกระษัย ของนายถั้น ชูโชติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
9. สีอน
10. ด้ง (หรือ กระด้ง )
11. ลัน
12. ข้อง
13. หวัก
14. หมาตักน้ำ
15. เชงเลง
16. นั่งได้ - นอนได้
17. ไซหัวหมู
18. ชุดดักปลา
19. เล่
20. สุ่ม
21. กระบอกฉีด
22. กระบอกตุด
23. กระบอกน้ำ
24. กระบอกน่ำ
25. กระบอกเวียน
26. กระบอกหร็อก
27. กระเบื้อง จังหวัดสงขลา
28. ประวัติในยุคต่างๆ ของเครื่องถมจังหวัดนครศรีธรรมราช
29. กะบับ
30. กอเอี้ยะ จังหวัดนครศรีธรรมราช
31. การทำพัดใบพ้อของตำบลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
32. เรือกอและ
33. กลองสุเหรา
34. โตร้ะ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
35. การทอลาน ของตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
36. ทุเรียนกวนห่อต้อหมาก บ้านคีรีวงค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
37. กลุ่มออมทรัพย์ ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
38. การทำไร่นาสวนผสมของชาวบ้าน ตำบลท่าขนาน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช
39. ศักยภาพการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติน้ำตกกรุงชิง ต.กรุงชิง กิ่งอ.นพพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
40. การทำผ้าบาติกของบ้านโรงเหล็ก ตำบลนบพิตำ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
41. การรักษาโรคด้วยยาสมุนไพร ของนายนิตย์ เพชรประสิทธิ์ ราษฎรตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
42. การศึกษาการทำสวนมะพร้าว บ้านทุ่งคา ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
43. ทัศนะคติของประชาชนบ้านคลองสะท้อนที่มีต่อศิลาจารึกหุบเขาช่องคอย หมู่ที่ 5 ตำบลท่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์
44. การจัดการประกอบอาชีพของประการ ของตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
45. ภูมิปัญญาด้านการเลี้ยงไก่ชน ตำบลไทรบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
46. หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง บ้านคอนกลาง ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
47. การท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติน้ำตกกรุงชิง ต.กรุงชิง กิ่งอ.นพพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
48. การแกะหนังตะลุงและ การนำเสนอสาระหนังตะลุง ของนายสุชาติ ทรัพย์สิน (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
49. ฐะปะนีย์ (ณ ถลาง) นาคทรรพ
50. ตรึก พฤกษะศรี
51. ถาวร ชนะชัย
52. อรรถกร ถาวรมาศ
53. หางอวน
54. กลอนหก
55. จักสานย่านลิเพา
56. ถมลูกปัด
57. นายชุ่ม สุวรรณทิพย์ ช่างหัตถกรรมเครื่องถม ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
58. นายเห้ง โสภาพงศ์
59. ประเพณีตักบาตรธูปเทียน จังหวัดนครศรีธรรมราช
60. ประเพณีการแห่ผ้าขึ้นธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช
61. ประเพณีลากพระ จังหวัดนครศรีธรรมราช
62. เครื่องถมเมืองนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช
63. การผลิตหัตถกรรมจากไม้ไผ่ของบ้านนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธมมราช
64. สีหล้ะ ( สี้หลา ) หรือหญุด
65. การผลิตเสียงในเครื่องดนตรีโนรา (ปี่โนรา)
66. เครื่องดนตรี ที่ใช้ในวงดนตรีโนรา
67. ลักษณะดนตรีโหมโรงโนรา คณะมโนราห์ สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
68. การผลิตเสียงในเครื่องดนตรีโนรา (กลองทับ)
69. ลักษณะการขับทำนองเชิญครูหมอโนรา ในพิธีกรรมโนราลงครู ของคณะโนราสถาบันราชภัฎ
70. ลักษณะทำนองขานเอ คณะมโนราห์สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช
71. คุณลักษณะทางเสียงของโหม่ง ในการบรรเลงดนตรีโนรา
72. การผลิตเสียงในเครื่องดนตรีโนรา (กลอง)
73. การผลิตเสียงในเครื่องดนตรีโนรา (โหม่ง หรือ ฆ้องคู่)
74. ประเพณีกวนข้าวยาคู จังหวัดนครศรีธรรมราช