สถานที่สำคัญบุคคลสำคัญและปราชญ์ชาวบ้านวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นนครศรีธรรมราชของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญ/เอกสารโบราณธรรมชาติวิทยาภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้
ข้อมูลกลุ่ม บุคคลสำคัญและปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 46 รายการ
1. พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เมืองนครศรีธรรมราช
2. พระเจ้าจันทรภาณุ เมืองนครศรีธรรมราช
3. พระเจ้าขัตติยราชนิคมสมมติมไหสวรรย์หรือพระเจ้านครศรีธรรมราช (หนู) จังหวัดนครศรีธรรมราช
4. พังพการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
5. พระครูพิศิษฐ์อรรถการ หรือ คล้าย สีนิล ( ศรีนิล ) จังหวัดนครศรีธรรมราช
6. พระรัตนรัชมุนี (แบน ฤทธิโชติ) จังหวัดนครศรีธรรมราช
7. พระรัตนรัชมุนี (ม่วง ศิริรัตน์)
8. เพลงบอกเนตร จังหวัดนครศรีธรรมราช
9. สุขปราชญ์ (นายสุข สุขรินทร์) จังหวัดนครศรีธรรมราช
10. ขุนอาเทศคดี จังหวัดนครศรีธรรมราช
11. ภิกษุอินทร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
12. นายเรืองนาใน นครศรีธรรมราช
13. ชูปราชญ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
14. พระยาตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
15. พระครูวินัยธร จังหวัดนครศรีธรรมราช
16. หมื่นสนิท จังหวัดนครศรีธรรมราช
17. พระสมุห์หนู จังหวัดนครศรีธรรมราช
18. นายอ่ำ ศรีสัมพุทธ จังหวัดนครศรีธรรมราช
19. ครูโอป ปักปิ่นเพชร
20. ปานบอด จังหวัดนครศรีธรรมราช
21. มโนห์รามดลิ้น หรือโนรามดลิ้น ยอดระบำ
22. พระครูเทพมุนีศรีสุวรรณถูปาภิบาล
23. นายเห้ง โสภาพงศ์ นครศรีธรรมราช
24. นายสัมพันธ์ ทองสมัคร นครศรีธรรมราช
25. พลตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดช จังหวัดนครศรีธรรมราช
26. นายคล้าย พรหมเมศ จังหวัดนครสรีธรรมราช
27. วีรไทย ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช
28. เจ้าพระยาศณีธรรม ชาติเดโชชัย มไสริยาธิบดี นครศรีธรรมราช
29. เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (พัด หรือ พัฒน์)
30. หนังสุชาติ ทรัพย์สิน จังหวัดนครศรีธรรมราช
31. ชอบ พงศ์สุธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช
32. ถาวร ชนะภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
33. ภิญโญ ศรีจำลอง จังหวัดนครสรีธรรมราช
34. ไมตรี ลิมปิชาติ นครศรีธรรมราช
35. สากล พรหมอักษร จังหวัดนครศรีธรรมราช
36. พระยารัษฎานุประดิษฐ์
37. พระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า
38. ฐะปะนีย์ (ณ ถลาง) นครศรีธรรมราช
39. ตรึก พฤกษะศรี นครศรีธรรมราช
40. ถาวร ชนะภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
41. ชุ่ม สุวรรณทิพย์
42. อรรถกร ถาวรมาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
43. อรุณมนัย จังหวัดนครศรีรรมราช
44. นายเห้ง โสภาพงศ์ นครศรีธรรมราช
45. นายชุ่ม สุวรรณทิพย์ จังหวัดนครศรีะรรมราช
46. เสาว์วัน จะหนู จังหวัดนครศรีธรรมราช