ลูกขวาน

  • ลักษณะที่ปรากฎ

    ลูกขวาน เป็นอาวุธป้องกันตัวชนิดหนึ่งที่คนโบราณนิยมพกติดตัวอยู่เสมอ โดยเฉพาะคนภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงสงขลา สำหรับนครศรีธรรมราชลูกขวานเป็นอาวุธที่นิยมพกกันมากที่สุดในอำเภอปากพนัง ลูกขวานมีลักษณะคล้ายขวานใหญ่ ๆ ที่เห็นกันอยู่โดยทั่วไป เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่าคือมีขนาดประมาณความกว้าง 2.5 นิ้ว ยาวประมาณ 3 นิ้ว ลูกขวานชนิดนี้นิยมเรียกว่า “ลูกขวานหย่านมแม่” นิยมนำเขาวัว เขาควายมาประดิษฐ์มากกว่าที่จะใช้ไม้แล้วขัดให้เงางาม ใช้อาวุธชนิดนี้ป้องกันตัวโดยใช้ฟันหน้าคู่วิวาท ซึ่งเรียกกันว่า “สับหน้า” หรือใช้สับกระโหลกคู่วิวาทซึ่งเรียกกันว่า “เฉียงหัว” ก็ได้

รูปภาพประกอบFlashวีดีโอคลิปต์คำบรรยายเอกสาร Acrobat

  • เอกสารอ้างอิง

    พิชัย แก้วขาว และใน “สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้” เล่มที่ 17 หน้า 8518