ประวัติและตำนานโนรา ของภาคใต้

 • ความสำคัญ

  ประวัติตำนาน ของโนรา ของทางภาคใต้ ลักษณะของการเกิดโดยอ้างอิงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของโนรา ที่หลักบานอีกอย่างหนึ่งที่บ่งบองถึงความเป็นมาและลักษณะชาติพันธุ์ ที่นำภูมิปัญญามาสร้างเป็นงานศิลปะ ที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นมาช้านาน

 • ความเป็นมา

  ประวัติตำนาน ของโนรา ของทางภาคใต้ ซึ่งแนวคิดได้การศึกษา ลักษณะของการเกิดโดยอ้างอิงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของโนรา โดยนักวิชาการ และศิลปินพื้นบ้านสาขาโนรา และมีข้อสันนิฐานและหลักฐานการจดบันทึก และบุคคลที่ศึกษาและสืบค้นเรื่องโนราโดยบุคคลดังต่อไปนี้โดย ในการศึกษาและรวบรวมเกี่ยวกับประวัติโนราที่มีการสืบตกทอด มานานตามยุคสมัย และมีการถูกแปลงจากอิทธิพล รูปแบบแนวคิด และการแทรกจากแนวคิดของแต่ละกลุ่มของตนเอง

 • เนื้อเรื่อง

  ในอดีตกาลมีเจ้าเมืองหนึ่งชื่อว่า พระยาสายฟ้าฟาด เป็นกษัตริย์ผู้ครองเมืองหนึ่งๆ มีชายาชื่อนางศรีมาลา มีบุตรธิดาชื่อ นวลทองสำลี อยู่มาวันหนึ่งนางนวลทองสำลีได้สุบินว่ามีเทพยาดามาร่ายรำให้ดู โดยท่ารำมี 12 ท่า และมีวงดนตรีประโคมคือ กลอง ทับ โหม่ง ปี่ และแตระ มีการละเล่นครึกครื้นในปราสาท ซึ่งอยู่มาวันหนึ่ง นางศรีมาลาเกิดอยากเสวย เกสรบัว ในสระหน้าวัง เมื่อนางเสวยไปแล้วนางก็เคยตั้งครรภ์ แต่นางก็ยังรำอยู่ปกติ วันหนึ่งเจ้าพระยาสายฟ้าฟาดทรงทอดพระเนตรเห็นพระนางทรงพระครรภ์จึงซักไซหาความจริงพระนางเล่าว่าได้เสวยเกษรบัว แต่เจ้าพระยาสายฟ้าฟาด ทรงเห็นว่านางทำอัปยศ จึงลงอาญาเนรเทศพร้อมกับนางกำนันลอยไปจนแพนั้น มาติดที่เกาะหนึ่งโดยมีชื่อว่าเกาะชัง ต่อมาก็ได้ประสูตรโอรสพระนางนวลทองสำลีก็เลยสอนท่ารำให้แก่เด็กน้อยจนมีความชำนาญในการรำและงดงามอย่างยิ่ง เด็กน้อยก็ไดกลับไปเมืองที่มารดา ต่อมาได้มีโอกาสให้พระยาสาดฟ้าฟาดทอดพระเนตรเกิดความชอบก็เลยตั้งชื่อเด็กน้อยนั้นว่า นั้นยังมีการกระแสแนวคิดที่ความเชื่อไปต่างๆ นาๆในเรื่องของประวัติการกำเนิดจนถึงในปัจจุบันนี้

รูปภาพประกอบFlashวีดีโอคลิปต์คำบรรยายเอกสาร Acrobat

 • เอกสารอ้างอิง

  บทสัมภาษณ์ : ผู้สัมภาษณ์ รศ. อุดม หนูทอง

  ผู้ให้สัมภาษณ์ : ขุนอุปถัม นรากร (โนราพุ่ม เทวา : 2538) ที่อำเภอดวนขนุน จังหวัดพัทลุง