กล้วยหมาก

<p><b>ภาพประกอบ 1</b>  กล้วยหมาก  <p><b>ที่มา : </b> หนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้   ธนาคารไทยพาณิชย์

ภาพประกอบ 1 กล้วยหมาก

ที่มา : หนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ ธนาคารไทยพาณิชย์ • ลักษณะพิเศษ

  กล้วยหมาก มีชื่อวงศ์ : MUSACEAE

  กล้วยหมากนั้น เป็นพรรณไม้ที่ มีลำต้นสูง 2.0- 2.5 เมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.5 - 10 เซนติเมตร ลักษณะของใบเป็นพุ่มตรง ใบคล้ายกล้วยเล็บมือนาง ที่มีไม่ขน ผลเหลืองสุกมีรสชาติหวาน ด้วยลักษณะของเนื้อที่ เละ จึงไม่มีใครชอบที่มี่จะนำมาปลูก

รูปภาพประกอบFlashวีดีโอคลิปต์คำบรรยายเอกสาร Acrobat

 • เอกสารอ้างอิง

  วิเชียร ณ นคร (2542). สารานุกรมวัฒนธรรมไทย เล่ม ๑ กรุงเทพฯ มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพานิชย์