เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (พัด หรือ พัฒน์)

 • พระนาม
  เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (พัด หรือ พัฒน์)

 • พระราชประวัติ

  เจ้าพระยานครศรีธรรมราช ชื่อเดิม พัด หรือ พัฒน์ มีฐานะเป็นหม่อมเจ้าในกรมหมื่น อินทรพิทักษ์รัชกาลที่ 33 แห่งกรุงศรีอยุธยา เป็นเขยของเจ้าพระยานครศรีธรรมราช ( หนู ) มีภรรยาชื่อท่านผู้หญิงนวลซึ่งเป็นธิดาของเจ้าพระยานครศรีธรรมราช ( หนู ) ภายหลังภรรยาถึงแก่กรรม สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้พระราชทาน พระสนมปรางมาให้เป็นภรรยา เจ้าพระนครศรีธรรมราชถึงแก่อสัญกรรมใน พ.ศ. 2358 มี มีบุตรธิดาที่สำคัญ คือ 1. เจ้าจอมมารดานุ้ยใหญ่ เป็นะดาของท่านผู้หญิงนวล เป็นจอมมารดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มีโอรสสององค์สำคัญคือ สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพเป็นกรมพระราชวังบวร ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 2.เจ้าพระยาศรีธรรมโศกราช ชาติเดโชชัยมไหสุริยาธิบดี อภัยพริยปรากรมพาหุ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช ( น้อย ) เป็นบุตรของท่านผู้หญิงปราง 3.พระยาภักดีภูธร ( ฉิม ) รับราชการฝ่ายกรมพระราชวังบวร 4. ท่านผู้หญิงหนู ภรรยาเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ ( ขำ ) 5.พระยาภักดี ( ร้าย ) ยกกระบัตรเมืองนครศรีธรรมราช

 • ผลงานหรือเกียรติคุณที่ได้รับ

  1. การดำรงตำแหน่ง เจ้าพระยานครศรีรรมราช ( พัด ) รับราชการตั้งแต่ในรัชสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช จนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ดำรงตำแหน่งที่สำคัยดังนี้
  1) เป็นอุปราชเมืองนครศรีธรรมราช
  2) เป็นผู้สำเร็จราชการเมืองนครศรีธรรมราช ใน พ.ศ. 2327
  3) เป็นจางวางเมืองนครศรีธรรมราช ทำหน้าที่ปรึกษาราชการของผู้สำเร็จราชการเมืองนครศรีธรรมราชในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

  ผลงานที่สำคัญ
  1) ตามที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชออกทำสงคราม จนมีชัยชนะได้รับความชอบหลาครั้ง จนเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีอย่างยิ่ง
  2) ปฏิบัติหน้าที่ในราชการในตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จการเมืองนครศรีธรรมราชอย่างเต็มความสามารถ ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ จึงกราบถวายบังคมทูลลาออกเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถขึ้นมาทำหน้าที่แทน


รูปภาพประกอบFlashวีดีโอคลิปต์คำบรรยายเอกสาร Acrobat

 • เอกสารอ้างอิง

  หนังสือ เมืองนครศรีธรรมราช

  จัดทำโดย : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช