พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เมืองนครศรีธรรมราช

<p><b>ภาพประกอบ 1</b>พระรูปปูนปั่นพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช <p>ณ บริเวณภายในวัดพระมหาธาตุวรวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช <P><b> ที่มา : </B>หนังสือ สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ ธนาคารไทยพาณิชย์

ภาพประกอบ 1พระรูปปูนปั่นพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช

ณ บริเวณภายในวัดพระมหาธาตุวรวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ที่มา : หนังสือ สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ ธนาคารไทยพาณิชย์ • พระนาม

  พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช

 • พระราชประวัติ

  พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราชตามตำนานได้กล่าวเล่าขานกันว่า พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชนั้นทรง เป็นชาวอินเดียที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก่อน เมื่อได้มาสร้างบ้านเมืองใหม่ขึ้น ก็ได้นำเอาพระพุทธศาสนาเข้ามา นอกจากนั้นยังได้นำเอาลัทธิความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์เข้ามาด้วย แต่เนื่องจากวิธีการปฏิบัติทางโลกมากกว่าทางธรรมจึงทำใหพิธีการของพราหมณ์ซึ่งเป็นทางโลกส่วนมาก อธิเช่น นิติประเพณี ราชเพณี ฯลฯ เข้ามาเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในดินแดนนี้มาก จึงทำให้ภาษาสันสกฤตซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในศาสนาพราหมณ์ เช่น พระนามของพระองค์ คือ " ศรีธรรมาโศกราช " ก็เป็นภาษาสันสกฤตด้วย พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชได้สร้างเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นราว ๆ พ.ศ. 1098 ในชั้นแรกคนทั่วไปไม่ได้เรียกว่า " นครศรีธรรมราช " อย่างเช่นในคัมภีร์บาลีเรียกว่า " พลิง" แต่ในชื่อเดียวกันนี้ ในศิลาจารึกเมืองไชยาจะเรียก " ตามพรลิงค์ " มาตั้งแต่อดีตและเรียกขานจนมาถึงทุกวันนี้

 • ผลงานหรือเกียรติคุณที่ได้รับ

   พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชเป็นผู้สร้างเมืองนครศรีธรรมราชและสร้างสถูปเจดีย์ที่เรียกว่า " พระบรมธาตุ " ที่เป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของไทย

รูปภาพประกอบFlashวีดีโอคลิปต์คำบรรยายเอกสาร Acrobat

 • เอกสารอ้างอิง

  หนังสือ เมืองนครศรีธรรมราช

  จัดทำโดย : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช