เกี่ยวกับโครงการ : ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ผลที่คาดว่าจะได้รับ คำติชม คณะผู้จัดทำ

สืบค้น โดยใช้ ด้วยคำว่า
สถานที่สำคัญ
แหล่งโบราณคดี สถานที่สำคัญทางศาสนา สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยว แหล่งที่มาแห่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม แหล่งธรรมชาติ
บุคคลสำคัญและปราชญ์ชาวบ้าน
พระมหากษัตริย์ เจ้าผู้ครองนคร วีรบุรุษ ผู้นำทางศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน บุคลากรทางวัฒนธรรม
วิถีชีวิต
ประเพณีท้องถิ่น พิธีกรรม ความเชื่อ การละเล่นพื้นบ้าน ตำนาน/นิทาน กลุ่มชาติพันธุ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ด้านการเกษตร ด้านสุขภาพอนามัย ด้านเทคโนโลยีพื้นบ้าน ด้านเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ด้านสวัสดิการและอาหาร ด้านศิลปกรรม ด้านการจัดการ ด้านภาษาและวรรณกรรม ด้านศาสนาและประเพณี ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ด้านการแพทย์แผนไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้
ด้านการเกษตร ด้านสุขภาพอนามัย ด้านเทคโนโลยีพื้นบ้าน ด้านเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ด้านสวัสดิการและอาหาร ด้านศิลปกรรม ด้านการจัดการ ด้านภาษาและวรรณกรรม ด้านศาสนาและประเพณี ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ด้านการแพทย์แผนไทย
ของดีท้องถิ่น
อาหาร (อาหารคาว อาหารหวาน ผัก ผลไม้ การถนอมออาหาร) เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับ หัตถกรรม ตำรายา
เอกสารสำคัญ/เอกสารโบราณ
เอกสารสำคัญ สมุดไทย (สมุดข่อย หนังสือบุด พับสา) จารึก ใบลาน ภาพเขียนสี เอกสารโบราณ
ธรรมชาติวิทยา
ซากพืช/ซากสัตว์ที่ทับถมกัน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก,สัตว์ปีก แมลง สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลื้อยคลาน ปลา สัตว์ทะเล แร่ธาตุ หิน ป่าไม้ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ พืชพื้นบ้าน พืชเศรษฐกิจ สมุนไพร สัตว์น้ำจืด

คุณเป็นคนเยี่ยมชมลำดับที่
19093
ตั้งแต่วันที่ 7/3/2550
ลิขสิทธิ์ © ของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สำหรับใช้ประโยชน์ในการงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและการศึกษา
Design by rsomporn@hotmail.com