ลิงค์อ่านอีบุค302 เรื่อง จากคลังอีบุคหน้าเขามหาชัย เดือนกันยายน 2553

เอกสารทางวิชาการ No Comments »

วัฒนธรรมภาคใต้ : การทำบุญให้ทานไฟ

เอกสารทางวิชาการ No Comments »

   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  9  มกราคม  พ.ศ.  2500  มีฐานะเป็น  “โรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราช”  ต่อมาได้พัฒนายกฐานะเป็น  “วิทยาลัยครู”  “สถาบันราชภัฏ”  และ  “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”  ตามลำดับ  ปีพุทธศักราช  2551  จึงเป็นปีที่  51  แห่งการสถาปนาสถาบันการศึกษาแห่งนี้  หรือย่างเข้าสู่ทศวรรษที่  6  และเป็นปีที่  4  แห่งการเป็นสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ชื่อ  “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช”
   ในวันที่  9  มกราคม  ของทุก ๆ ปี  ซึ่งเป็นวันสถาปนา  พวกเราเหล่าประชาคมของมหาวิทยาลัย  ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร  คณาจารย์  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  บุคลากร  ศิษย์เก่า  ตลอดทั้งนักศึกษา  ได้ร่วมกันทำบุญวันเกิดเพื่อความเป็นสิริมงคล  และประกาศปณิธาน  เข็มมุ่งและจุดเน้นของมหาวิทยาลัย  เพื่อกำกับทิศทางการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี

รายละเอียดเอกสารทางวิชาการ วัฒนธรรมภาคใต้ : การทำบุญให้ทานไฟ

พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ห้วยเขามหาชัย ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

เอกสารทางวิชาการ No Comments »

ในครั้งโบราณนั้น เมื่อต้องการใช้น้ำพระพุทธมนต์ประกอบพระราชพิธี เช่น น้ำอภิเษก น้ำบรมราชาภิเษก และน้ำพิพัฒน์สัตยา  เป็นต้น เจ้าเมืองก็จะให้ราชบุรุษไปพลีกรรม เพื่อเอาน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

รายละเอียดเอกสารทางวิชาการ พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ห้วยเขามหาชัย ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

วัฒนธรรมภาคใต้ มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุและการประเพณีกวนข้าวยาคู

เอกสารทางวิชาการ No Comments »

    มาฆบูชา เป็นประเพณีที่สำคัญของพระพุทธศาสนา    เนื่องในวันจาตุรงคสันนิบาต  พระอรหันต์  ๑,๒๕๐  รูป   มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย   ณ วัดเวฬุวัน  พระพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปาฏิโมกข์  ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา  คือ  การทำดีให้ถึงพร้อม  การทำจิตของตนให้บริสุทธิ์  และการไม่ทำชั่วทั้งปวง  ในวันสำคัญนี้  พุทธศาสนิกชนและชาวนครศรีธรรมราช  ได้จัดงานบุญใหญ่เป็นประจำปีทุกปี  โดยการนำผ้าผืนยาวมาตั้งขบวนแห่แล้วนำไปโอบล้อมรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์  ถือเป็นการกราบไหว้บูชาที่ได้กุศลอย่างสูงสุด  ชาวพุทธ         ทุกสารทิศจึงพากันมุ่งตรงมายังพระบรมธาตุเจดีย์  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  เพื่อสักการบูชาพระพุทธเจ้า
    ในโอกาสนี้  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  ได้จัดพิธีกวนข้าวยาคู ซึ่งถือว่าเป็นข้าวทิพย์  เป็นยาอายุวัฒนะ  เป็นสิริมงคลแก่ผู้บริโภค  การกวนต้องทำเป็นการใหญ่  มีส่วนผสมเกินกว่า  ๓๐  ชนิด  ต้องใช้ความพยายามในการจัดหา  และต้องลงแรงของผู้กวนเกือบ ๑๐  ชั่วโมง   การกวนข้าวยาคูจะสำเร็จได้ก็ด้วยความสามัคคี  ร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย  โดยมีจุดประสงค์เพื่อแจกจ่ายญาติมิตรให้ให้ทั่วถึง  เป็นการได้กุศลแรงเช่นกัน

รายละเอียดเอกสารทางวิชาการ วัฒนธรรมภาคใต้ มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุและการประเพณีกวนข้าวยาคู

วัฒนธรรมการลอยกระทงภาคใต้

เอกสารทางวิชาการ No Comments »

ลอยกระทง เป็นประเพณีสำคัญประจำปีของไทย  ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งสมัยสุโขทัย เป็นนักขัตฤกษ์รื่นเริงของคนทั่วไป   ปัจจุบันมีการจัดงานกันทุกจังหวัด  โดยเฉพาะนครศรีธรรมราช  เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล มีการจัดงานลอยกระทงโดยทั่วไป

รายละเอียดของเอกสารทางวิชาการ วัฒนธรรมการลอยกระทงภาคใต้

วัฒนธรรมการทอดกฐินภาคใต้

เอกสารทางวิชาการ No Comments »

การทำบุญใหญ่ประจำปีของพุทธศาสนิกชน หลังพระออกพรรษา คือ การทอดกฐิน  คนโดยทั่วไปจะพบญาติมิตรให้ใบฎีกาบอกบุญ  เรี่ยไรเงินทำบุญตามศรัทธา  เพื่อทอดกฐิน ณ วัดต่าง ๆ ทั้งใกล้และไกล  บ้างก็ชักชวนกันเป็นคณะกรรมการเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี  หรือร่วมทอดกฐินพระราชทาน  ณ พระอารามหลวงในจังหวัดนครศรีธรรมราช  คือ  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  วัดแจ้ง  และวัดท่าโพธิ์   อีกทั้งนักศึกษา  บุคลากร  อาจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ได้มีโอกาส (เป็นเจ้าภาพ) ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์  วัดป่ายาง  วัดดอนยาง  วัดศาลาไพ  เป็นต้น  ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในละแวกแวดล้อมในเขตพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย

รายละเอียดเอกสารทางวิชาการ วัฒนธรรมการทอดกฐินภาคใต้


   Designed By:  SadhWeb Directory  &  WP Theme

Sponsored By:  Affiliate Marketing Blog  &  Paid Directory