สภาพทั่วไปของภาคใต้

       ภาคใต้ประกอบด้วยพื้นที่ 14 จังหวัด นับตั้งแต่จังหวัดชุมพรซึ่งเป็นประตูสู่ภาคใต้ตลอดไปจนถึงจังหวัดนรธิวาสซึ่งเป็นพื้นที่ใต้สุดแดนสยาม ทำเลที่ตั้ง ของภาคใต้โดยรวมมีภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรอยู่ระหว่างทะเลใหญ่ทั้งสองซีก ภูมิอากาศทั้งลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน จึงทำให้ฝนตกชุกเกือบตลอดปี มีความชื้นสูง ดินฟ้าอากาศและทำเลที่ตั้งเช่นนี้ย่อมมีอิทธิพลต่อการสร้างบ้านเรือนและมีวิถีชีวิตหลายประการ การตั้งถิ่นฐานของชาวภาคใต้แต่เดิมมีความหลากหลายคือ มีการตั้งบ้านเรือนทั้งที่ราบตามแนวชายฝั่งทะเล ปากอ่าว ท่าเรือ ที่ราบเชิงเขา ที่ราบหลังเขาหรือระหว่างเขา และที่ราบตามแนวสายน้ำน้อยใหญ่ในป่าหรือบนเกาะผืนแผ่นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ การเสาะแสวงหาปัจจัยพื้นฐานของการยังชีพ ทำให้ชาวใต้มีความรู้ความสามารถสั่งสมการจัดการและปรับตัวให้เหมาะสมกับการดำรงชีพ สิ่งเหล่านี้แสดงออกถึงภูมิปัญญาในการจัดการที่อยู่อาศัย คือบ้านเรือนและการประกอบอาชีพ
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -