วัฒนะรรมและสภาพความเป็นอยู่ของภาคใต้
 ลักษณะโดยทั่วไปของภาคใต้
 อาชีพของชาวภาคใต้
 หัตถกรรมการสานใบกะพ้อ
 หัตถกรรมผลิตภัณฑ์จากย่านลิเพา
 หัตถกรรมการทำหมาจาก
 หัตถกรรมการแกะรูปหนังตะลุง
 
ด้านประเพณีและการละเล่น
 ลักษณะบ้านเรือนของชาวภาคใต้
 ประเพณีวันสารทเดือนสิบ
 ประเพณีแห้ผ้าขึ้นธาตุ
 ประเพณีการเล่นหนังตะลุง
 ประเพณีการเล่นหมากขุม
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 

   

เยี่ยมครั้งที่ :